Dluhopis_BMM-SERVICES I_výnos 7,5% p.a.

Investujte do společnosti Bus&Mar&Man s.r.o, která začíná raketově růst a její potenciál je vzhledem ke zkušenostem a odborným znalostem majitelů obrovský.

Dluhopis BMM – SERVICES I Vám přinesou vysoký výnos a možnost podílet se na budování velmi zajímavé společnosti, a zároveň participovat na jejím

Získané finanční zdroje budou jednoznačně použity pro provozní financování činnosti společnosti v počáteční fázi jejího fungování s cílem bezproblémové realizace projektů. Vytvoření stabilního cash flow, operativního kapitálu a budování rezervních fondů.

Celková výše emise je 2.000.000 Kč.

Vytvoření stability funkční a realizační, které umožní Společnosti její rozjezd a spuštění činnosti a také možnost přijímat zakázky nové, většího finančního objemu, umožní uzavřít smlouvy s ekonomicky silnými klienty, splnit tedy jejich podmínky stanovené ve výběrových řízeních ve věci data splatnosti faktur.

Tento popis podnikatelského záměru je předkládán jako úvod a strategický materiál k poskytnutí maximálně transparentních informací o společnosti, její činnosti a struktuře.

Tento podnikatelský záměr i všechny přílohy zpracovávali s maximální odbornou péčí a tak, abychom věrně zachytili stav podnikání obchodní společnosti. Záměr jsme zpracovali se přiměřenými rezervami jak na straně výnosů, tak i nákladů.

Pokud budete potřebovat další podklady nebo vysvětlení, jsme připraveni se na Vaši výzvu neprodleně dostavit na osobní jednání nebo jinou formou doplnit požadované informace a materiály.

Předem děkujeme za váš čas věnovaný našemu podnikatelskému závěru a vzetí v potaz nejen skutečnosti současné, ale i bonitu a vývoj společnosti a její budování v dalších obdobích. Tedy vzetí Žádosti jako celku kvalitativního i kvantitativního

Emisní podmínky

Profil Emitenta

Emitent: Bus&Mar&Man s.r.o.
Název Dluhopisu: Dluhopis BMM-SERVICES I – výnos 7,5% p.a.
Forma Dluhopisu: Cenný papír na jméno – (běžný dluhopis nikoli zvláštního druhu v listinné podobě)
Pořadové číslo emise: 1
Emisní kurz: 100% (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Jmenovitá hodnota: 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: Koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování Emisí: 01.11.2017
Datum ukončení lhůty pro upisování Emise: 01.10.2020
Datum Emise: 01.11.2017
Datum splatnosti: 01.11.2020
Výnos Dluhopisu: pevná úroková sazba stanovená od 01.11.2017 do 01.11.2020 ve výši: 7,5% p.a.
Datum pro výpočet výnosu (úroku): 1.5.2018, 1.11.2018, 1.5.2019, 1.11.2019, 1.5.2020, 1.11.2020